NBA Playoffs 2019, Conference Finals: Bucks vs. Raptors

Spiel 1 | 108:100 (1-0) | Boxscore und Stats

Spiel 2 | 125:103 (2-0) | Boxscore und Stats

Spiel 3 | 112:118 (2-1)| Boxscore und Stats

Spiel 4 | 102:120 (2-2)| Boxscore und Stats

Spiel 5 | 99:105 (2-3) | Boxscore und Stats

<div class="sr-widget" data-sr-widget="match.basketball.matchMVP" data-sr-match-id="18256503"></div>

<script type="text/javascript">
(function(a,b,c,d,e,f,g,h,i){a[e]||(i=a[e]=function(){(a[e].q=a[e].q||[]).push(arguments)},i.l=1*new Date,i.o=f,
g=b.createElement(c),h=b.getElementsByTagName(c)[0],g.async=1,g.src=d,g.setAttribute("n",e),h.parentNode.insertBefore(g,h)
)})(window,document,"script","https://widgets.sir.sportradar.com/b2bd3800a39b3e7b1f4ec2800853b5cc/widgetloader","SIR", {
    language: "de",
    theme: "sportradar"
});
</script>

Spiel 6, 26.05. | Boxscore und Stats

<div class="sr-widget" data-sr-widget="match.basketball.matchMVP" data-sr-match-id="18277513"></div>

<script type="text/javascript">
(function(a,b,c,d,e,f,g,h,i){a[e]||(i=a[e]=function(){(a[e].q=a[e].q||[]).push(arguments)},i.l=1*new Date,i.o=f,
g=b.createElement(c),h=b.getElementsByTagName(c)[0],g.async=1,g.src=d,g.setAttribute("n",e),h.parentNode.insertBefore(g,h)
)})(window,document,"script","https://widgets.sir.sportradar.com/b2bd3800a39b3e7b1f4ec2800853b5cc/widgetloader","SIR", {
    language: "de",
    theme: "sportradar"
});
</script>

Spiel 7 – falls notwendig